Máte nové, nebo mladé zaměstnance? Zaměřte se na ně při BOZP!

Přijali jste v posledních měsících nové zaměstnance, nebo zaměstnáváte mladé lidi? Dávejte na ně pozor! Dle statistik inspekce práce jsou právě tyto dvě skupiny nejnáchylnější k úrazům na pracovišti. Co zvyšuje tato rizika a jak úrazům předcházet?

Faktory ovlivňující potenciál pracovního úrazu

Noví pracovníci jsou postaveni do složité situace. Nastupují do nového kolektivu, na který chtějí udělat dojem, snaží se si zapamatovat jména nových kolegů, ale také vykonávají neznámou práci a přijímají pracovní postupy, které jsou na pracovišti zavedeny. Někteří se nechtějí ptát, aby nevypadali špatně před kolegy či vedením a tak se učí od svých kolegů, kteří však nemusí BOZP ovládat dokonale. Zároveň díky neznalosti povolání nejsou schopni objektivně vyhodnotit rizika.

Odpracované roky a úrazovost

Právě kvůli důvodům výše a mnoha dalším jsou právě noví zaměstnanci až třikrát náchylnější k úrazům v prvním odpracovaném roce oproti těm, kteří povolání vykonávají déle než rok. Nesmíme však opomenout, že stejné riziko hrozí krátkodobým zaměstnancům, brigádníkům a sezónním pracovníkům.

Inspekce práce zaznamenala v roce 2018 celkem 13 834 úrazů. Z celkového počtu úrazů připadlo v roce 2018 na zaměstnance vykonávající povolání dvanáct měsíců a méně 5 929 úrazů. Tento počet odpovídá 42% z celkového počtu úrazů. V roce 2017 to poté bylo 41,7%.

Mezi prvním a druhým rokem zaměstnání dochází k razantnímu skoku, ačkoliv potenciál úrazu je stále vysoký. S přibývajícími roky počet zranění klesá a kolem sedmi odpracovaných let se stabilizuje.

Délka zaměstnání (roky) Počet úrazů v roce 2017 Počet úrazů v roce 2018
Celkem 14 147 13 834
1 5 908 5 929
2 3 693 3 773
3 2 503 2 801
4 1 728 1 884
5 1 683 1 439
6 1 532 1 297
7 1 122 1 272
8 1 221 999
9 1 212 954

Věk je jenom číslo

Nejen noví pracovníci, ale i mladí lidé jsou náchylní k úrazům v zaměstnání. Když se podíváme na statistiky inspekce práce z roku 2015 a 2018, tak zjistíme, že věková skupina 21-25 let patřila mezi skupiny s nejvíce úrazy. Zatímco na věkovou skupinu 31-35 let připadá 4 391 úrazů, na skupinu 21-25 let připadá přibližně o 700 úrazů více. Proto právě této skupině by zaměstnavatel měl věnovat speciální pozornost.

Věk zraněného Počet úrazů v roce 2015 Počet úrazů v roce 2018
16 - 20 1 352 2 036
21 - 25 5 742 5 097
26 - 30 4 737 4 823
31 - 35 4 318 4 391
36 - 40 5 525 4 996
41 - 45 5 337 6 150
46 - 50 4 532 5 015
51 – 55 4 502 4 972
56 – 60 4 210 4 145
61 - 65 1 464 1 696

Jak úrazům jako zaměstnanec mohu předcházet?

Úrazům můžete předejít například tím, že se budete dotazovat svého zaměstnavatele na to, zda pořádá školení BOZP a jak často tato školení probíhají. Můžete se také dotazovat svých kolegů znalých bezpečnosti práce, jaká rizika jsou na pracovišti. Důležité je, abyste se také aktivně zajímali o bezpečností pravidla a jejich studování věnovali pozornost. Pokud k nějakému úrazu dojde, nebo identifikujete rizika na pracovišti, nahlaste tuto skutečnost svému nařízenému.

Jak úrazům předcházet jako zaměstnavatel?

Úrazům se dá předcházet mnoha způsoby. Nejzřetelnějším z nich je pravidelně pořádat kurzy bezpečnosti práce a školit všechny své zaměstnance. Speciální pozornost věnujte novým a mladým zaměstnancům a nenechte je vykonávat práci bez bezpečnostního školení. Po dobu prvních měsíců jim také můžete přidělit služebně starší a zkušenější spolupracovníky jako dozor.

Zároveň věnujte pozornost přípravě obecných pravidel bezpečnosti práce, která budou zaměstnancům snadno přístupná, například na nástěnce. Velmi důležitým aspektem je dát zaměstnancům najevo, že vás jejch bezpečnost zajímá a že za vámi mohou přijít v případě, že nějaké bezpečností riziko identifikují.

Pro bezpečnost jsou také zásadní osobní ochranné prostředky. S užíváním těchto prostředků své zaměstnance pečlivě seznamte.